Themanummer GEESTkracht 'Geleefd vertrouwen. Godsvertrouwen in een tijd van krimp'

In oktober 2016 verscheen een themanummer van tijdschrift GEESTkracht. Het thema is ‘Geleefd vertrouwen. Godsvertrouwen in een tijd van krimp.’ Het nummer is te bestellen via een mail aan [email protected].

Dit themanummer is ontstaan door de uitdaging die Jan Hendriks enkele jaren geleden op het bordje van de redactie heeft gelegd met de uitdaging om aandacht te besteden aan het thema ‘Vertrouwen’.

Het woord vooraf en het daarop volgende introducerende artikel van de hand van Reinhard van Elderen en Sake Stoppels vindt u hier.

Workshop op Inspiratiefestival Terschelling

Inspiratiefestival Terschelling
heeft plaats gevonden op 28, 29 en 30 oktober 2016
Hoe beter op te laden voor een nieuw kerkelijk jaar dan uitwaaien op Terschelling?
Samen met geloofsgenoten genieten van al het goede van dit prachtige eiland, en tegelijkertijd een prachtig programma speciaal voor iedereen die actief betrokken is bij de kerk. Benieuwd naar hoe dat geweest is? Zie de impressies op www.pthu.nl/inspiratiefestival

'Opdat het vuurtje blijft branden'.
Op vrijdag 28 oktober, van 16.00 tot 18.00 gaven Els Deenen, Else Roza en Atie de Vos er een workshop over Waarderende Gemeenteopbouw.
Een belangrijke drijfveer van de grondlegger van waarderende gemeenteopbouw (WGO) Jan Hendriks was: ‘Opdat het vuurtje blijft branden’.
We zijn in deze workshop aan de slag gegaan met deze metafoor. Hoe wakker je het vuur weer aan in jezelf en anderen? We pasten de werkwijze van waarderende gemeenteopbouw toe, zodat je aan den lijve kon ondervinden wat het effect is.
Meer over deze workshop en de organisatoren leest u hier.

Post-HBO module Waarderende Gemeenteopbouw

Hoe ga je aan de slag met Waarderende Gemeenteopbouw?
Hoe kunnen lokale gemeenschappen aan de slag met de methode? Speciaal hiervoor is de cursus over Waarderende Gemeenteopbouw ontwikkeld.

Deze cursus heeft inmiddels plaatsgevonden. Mocht u belangstelling hebben voor de cursus, dan stellen wij het op prijs als u dat laat weten via de webredactie (zie links).
Jeugdwerker Renske Vermij heeft deelgenomen aan de cursus en over enkele impressies met Waarderende Gemeenteopbouw een filmpje gemaakt.

De cursus Waarderende Gemeenteopbouw is tot stand gekomen op initiatief van het bestuur van Waarderende Gemeenteopbouw en wordt georganiseerd door vier Hogescholen (Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing, Christelijke Hogeschool Ede, VIAA en Christelijke Hogeschool Windesheim). Deze samenwerking laat al zien dat de methode in elke parochie en gemeente kan worden toegepast.

Een cursus gericht op predikanten en pastoraal werkers (Protestants en Rooms-Katholiek), die gehouden wordt in Utrecht, op 5 dagen in de periode januari 2017 - april 2017. De cursus levert 5 ec (studiepunten) op.
De aanmeldingen lopen prima, dus heeft u belangstelling: lees de brochure voor nadere informatie over deze bijzondere cursus en over de manier om u aan te melden.
Logo 4 opleidingen

Waar blijft de kerk. Gedachten over opbouw in tijden van afbraak

ERIK BORGMAN, Waar blijft de kerk. Gedachten over opbouw in tijden van afbraak. Baarn (Adveniat)/ Antwerpen (Halewijn) 2015 € 19,50.

Borgman interpreteert wat in de rooms-katholieke kerk momenteel gebeurt als een proces van overgang naar een nieuwe en onbekende toekomst. Van bestaande beelden en structuren wordt afscheid genomen maar de kerk zal blijven bestaan: mensen kunnen niet ophouden kerk te zijn. En waarom kunnen we dat niet.

In zijn inleiding stelt Borgman voor de ontwikkelingen in de rkk eens te lezen als een list van de H.Geest om ons iets duidelijk te maken waar het in de kern om gaat als we spreken over kerk. Daarom noemt hij de huidige impasse ook als begin van verandering (hfd 1). Hij legt uit waarom we niet kunnen ophouden kerk te zijn (hfd 2). Hij verstaat precies de situatie waarin we nu zitten als onze roeping (hfd. 3). Vervolgens werkt hij het fundamentele belang van de eucharistie (hfd. 4) uit om de gerichtheid van God op de mens en omgekeerd te verduidelijken. In
die gerichtheid spelen liefde, verlangen en dankbaarheid een belangrijke rol (hfd. 5). Die kernen zullen weer moeten keren. In heel dat proces is de kerk een belangrijke verzamelplaats van mensen (hfd. 6) en dus zullen we steeds opnieuw beginnen kerk te zijn. In zijn Nawoord biedt Borgman een uitzicht op het noodzakelijke vervolg, dat in het komende voorjaar de vorm zal aannemen van een nieuw boek: Leven van wat komt. Een katholiek uitzicht op de samenleving.

Borgman pleit voor een ontvangende kerk die antwoordt op wat zij op haar pad vindt, wat haar overkomt, zoals hij ook straks zal pleiten om organiseren te verstaan als wachten op wat op ons afkomt, wat ons toe komt, zowel bij het opbouwen van de samenleving wanneer bijvoorbeeld mensen hun toevlucht zoeken in onze samenleving alsook bij het organiseren van geloven in het komende rijk van God. Het nieuwe ontstaat in wordt er gebeurt. Een theologisch perspectief dat aardig aansluit bij en mede een fundament legt onder waarderende gemeenteopbouw.

Een boeiend boek, soms heel onverwachte wendingen en vergezichten, compact geschreven en daarom niet altijd makkelijk. Het vraagt om een aandachtig en herkauwend lezen. Daarom is het ook handig dat op de site van Adveniat vragen worden aangeboden bij ieder hoofdstuk om te overdenken of misschien soms nog beter te bespreken in een groep.

De uitgebreide tekst met de door Borgman zelf gepresenteerde hoofdzaken van zijn boek met de bijbehorende vragen, punten om te overdenken, is een enorm boeiende uitdaging, biedt de mogelijkheid om veel dieper in diverse aspecten van het boek door te dringen. De geschreven tekst wordt ondersteund met zeven korte filmpjes (van ieder nog geen twee minuten) waar Erik Borgman zelf ieder hoofdstuk kort presenteert.

Geloofscommunicatie wordt zo mogelijk een weg, als element van (her)waarderend opbouwwerk. Hier geeft Borgman inzicht in zijn gelovige, pastorale en theologische motieven.

Waarderende visitatie

Nieuwe ideeën vragen om een nieuwe aanpak (weg) en een
nieuw gemeentemodel: de vertrouwensvolle gemeente. Dat is al twee eeuwen bekend: Nieuwe wijn vraagt om nieuwe zakken. Een illustratie hiervan is het artikel Waarderende Visitatie (ook wel: audit of assessment) in het Ouderlingenblad. Daarin wordt beschreven hoe de nieuwe visie op visitatie  – als pastoraal bezoek- vraagt om een nieuwe weg en alleen tot ontplooiing kan komen in het model van de Vertrouwensvolle Gemeente.
Als we de weg van de ‘Waarderende gemeenteopbouw’ bij de visitatie bewandelen spreken we van ‘waarderende visitatie’. Het omvat een begaanbare weg en is verbonden met een bijzonder gemeentemodel.
In Ouderlingenblad, editie oktober 2015, met als thema 'Kerkvisitatie', verscheen een artikel hierover van de hand van Jan Hendriks. U leest het artikel hier.
Voorzijde Ouderlingenblad okt 2015

Verslag Werk- en ontmoetingsdag op 31 januari 2014

Goede wijn, een proeverij. Dag over waarderende gemeenteopbouw.

Onder bovenstaande titel vond op 31 januari 2014 een drukbezochte werk- en ontmoetingsdag plaats
in de Johanneskerk in Utrecht. Er waren een kleine 200 deelnemers, afkomstig uit het gehele land, van verschillende denominaties en zowel professionals (pastores, beleidsmedewerkers, pastoraal werkers, gemeente-adviseurs) als vrijwilligers.
Voor een sfeerimpressie zie enkele foto´s op de WG-Facebookpagina
De opzet van deze dag is zelf een illustratie van deze weg en deze manier van kerk-zijn.

Samenhang Waarderende Gemeenteopbouw, AI, Strength Finder

In dit artikel onder de titel ´Waarderend veranderen´ beschrijft Chris ´t Mannetje zijn kennismaking met appreciative inquiry en strength finder en doordenkt hij de toepassing ervan voor hemzelf en voor de kerkelijke context. Hij doet dat in zijn functie van stagecoördinator van de HBO-opleiding Pastoraal Werk aan de Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing, en gaat uitgebreid in op het belang van deze benaderingen voor zowel de aankomende pastoraal werkers zelf als voor hun werkcontext. Dat laatste wordt geïllustreerd aan de hand van de werking van deze methoden in parochieverband.
Het artikel verscheen onder de titel ´Waarderend veranderen´ in de Nieuwsbrief Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk maart 2010, nr 72. U leest het hier.

Themanummer WKO-bulletin

Voorzijde WKO-bulletin mei 2013
De editie van het meinummer 2013 van het WKO-bulletin staat in het teken van Waarderende Gemeenteopbouw, en bevat een serie uiteenlopende artikelen. Deze beschrijven het gedachtengoed en de methode, illustreren de toepassing ervan in de praktijk en geven een kritische doordenking.
De inhoudsopgave en de wijze waarop het nummer besteld kan worden vindt u hier.
De artikelen hebben inmiddels ook een plekje gekregen op deze website.  

Studiemiddag 24 mei 2013 - Inleiding Jan Hendriks

Op 24 mei j.l. zijn de boeken GOEDE WIJN. Waarderende Gemeenteopbouw en De sociale netwerk kerk gepresenteerd op een studiemiddag in het Catharijneconvent in Utrecht. De inleiding die Jan Hendriks bij die gelegenheid heeft gehouden leverde veel positieve reacties op. Wilt u er (nogmaals) van kennis nemen: u vindt deze hier.

Subcategorieën