United Religions Initiative

Een boeiende organisatie is United Religions Initiative (URI), ontstaan tijdens een internationale ontmoeting van leiders van religies. 
Het doel van URI is Promoting enduring daily interfaith cooperation, ending religiously motivated violence and creating cultures of peace, justice and healing.

De inzet van Appreciative Inquiry luidt samengevat:
In discovering Appreciative Inquiry, the URI found a process for creating an organization that reflected the values we felt the organization should embody. At the center of those values was a belief in the essential nature of interfaith cooperation that honors, indeed celebrates, diversity and yet constantly strives to discover common vision leading to shared action for a better world.
U vindt het uitgebreider  hier beschreven.

De site van de Europese tak vindt u hier: http://www.uri-europe.eu/ en ook in Nederland zijn zogenoemde cooperation circles actief; een overzicht kunt u hier vinden.  

met dank aan Jac de Bruyne die ons hierop attendeerde

Het wil er bij mij niet meer in - Blog Jan Hendriks 21 jan 2015

‘Het wil er bij mij niet meer in!’

Gelovigen nemen in aantal af. Bericht TROUW (180115). Komt door de individualisering, wordt vaak gezegd. Ten onrechte. Eerder door een tekort aan individualisering.
Een grote rol speelt vooral de druk van de seculiere samenleving. Typerende
opmerking: ‘Het wil er bij mij niet meer in!’. Met de diagnose moet ook
de aanpak veranderen. Eén ding is wel zeker: in onze rationalistische cultuur
komt het meer dan ooit aan op ervaringskennis. Er is een benadering die daar
volle ruimte voor biedt, zó dat ervaring en ervaringsverhalen op een
natuurlijke wijze ter sprake komen. Als vanzelf. Dat werk ik hier verder uit.

Op zoek naar theologen als bondgenoten

Verschillende vakgebieden van de theologie kunnen helpen de filosofie van Waarderende Gemeenteopbouw aan te vullen, te verdiepen en wellicht ook te corrigeren. Zó dat het geheel theologisch nog meer verantwoord wordt. 
We hopen daar allerlei voorbeelden van te noemen; er is een start gemaakt met een korte beschrijving van hoe de theologie van Gerrit de Kruijff hiermee verband houdt. U vindt deze hier
.

Theologische doordenking van Waarderende Gemeenteopbouw

In het WKO-bulletin van mei 2013 stond deze bijdrage van Eduard Groen. Het artikel wordt  in het bulletin als volgt aangekondigd. 
"Eduard Groen stelt prikkelende vragen: Kan men, zoals WG veronderstelt, uitgaan van de goedheid en welwillendheid van de mens? Wat blijft er over van het gezag van de Bijbel of de clerus, wanneer een gemeente of parochie een proces van WG doormaakt? Hoe verhouden de waarheden van geloof en wetenschap zich tot de waarheid die door WG wordt opgeroepen? Zegt het feit dat WG in allerlei kerken wordt toegepast iets over de ontwikkeling van parochies en gemeenten in de richting van een congregationeel model? Geeft WG door haar toekomstgerichtheid een nieuwe blik op het Koninkrijk Gods? Door deze vragen omzichtig te behandelen, geeft Groen een eerste aanzet tot doordenking van de relatie tussen theologie en WG."
Lees het artikel hier.  

Not (just) about the positive

De positieve benadering is waardevol zo blijkt uit tal van waarnemingen. Het wordt ook sterk beklemtoond door Gervase R. Bushe. De positieve benadering werkt door in themastelling, de sfeer, relaties. Tegelijkertijd benadrukt hij dat het uiteindelijk niet gaat om die positieve verhalen maar om het daarachterliggende doel: ‘ to generate a new and better future’. Bushe poneert daarom de stelling dat vragen en thema’s generatief moeten zijn, dwz energie moet genereren. (Die terminologie doet denken aan het beroemde boek van Paulo Freire, pedagogie van de onderdrukten, 1971, waarin het begrip generatief  thema centraal staat). Vanuit het gezichtspunt van de generativiteit stelt Bushe dat ook negatieve verhalen bij gelegenheid een generatieve werking kunnen hebben en dat er daarom ruimte voor moet zijn. Een iets uitgebreidere toelichting leest u op de website van Kessels en Smit, en het artikel  van Bushe leest u hier. En voor meer literatuur hierover kunt u ook terecht bij deze special van tijdschrift AI-practitioner. 

Uitspraak Johannes XXIII

Waarderende Gemeenteopbouw wordt gekleurd door een bijzondere spiritualiteit. De grondtoon daarvan is op onnavolgbare wijze verwoord door paus Johannes XXIII. Ver voordat er sprake was van Waarderende Gemeenteopbouw of Appreciative Inquiry !

Consult not your fears, but your hopes and dreams.
Think not about your frustrations,
but about your unfulfilled potential.
Concern yourself not with what you tried and
failed in, but with what it is still possible for you to do’

                                                            Paus Johannes XXIII

Waarderend Onderzoeken Onderzocht - vd Dool

Leon van den Dool, student 4e-jaar aan de CHE, heeft een essay geschreven waarin hij Waarderend Onderzoeken heeft onderzocht. Het essay richt zich op de vraag of het verantwoord is om deze methode in kerkelijke context te gebruiken. In de inleiding schrijft hij o.a.: "Vanwege de ruime belangstelling voor Waarderend Organiseren zowel in en buiten de kerkelijke gemeente is het van belang om de achterliggende waarden van de methode nader te beschouwen. Daarbij zal ik mij beperken tot de drie belangrijkste invloeden in WO, namelijk humanisme, participatie en sociaal  constructionisme".
Het essay vindt u hier.